🎵සශිකා නිසංසලා… — ප්‍රථම ව…

, , Leave a comment

🎵සශිකා නිසංසලා…

ප්‍රථම වතාවට ඇඩිලේඩ්……එන්න විදින්න …..
—-
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=919843
Sashika Nisansala

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews