🎬”ආදරණීය ප්‍රාර්ථනා ” 🔥THIS …

, , Leave a comment

🎬”ආදරණීය ප්‍රාර්ථනා ” 🔥THIS SUNDAY 🔥
“ආදරණීය ඔබට”
නොවැම්බර් 27 වන ඉරිදා සවස 6.30ට
👇👇👇👇👇👇👇
✅TICKETS ➡️
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=980880

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews