🎤ඕනෑම ගීතයක් කසුන් ගයද්දි වෙන…

, , Leave a comment

🎤ඕනෑම ගීතයක් කසුන් ගයද්දි වෙනම රහක් ❤️❤️

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews