🍁 කරැණාරත්න දිවුල්ගනේ සමගින් …

, , Leave a comment

🍁 කරැණාරත්න දිවුල්ගනේ සමගින් ක්‍රිෂාන්ත එරන්දක එනවා ප්‍රථම වරට
🍁 මාර්තු 24 සිකුරාදා සවසට Adelaide නුවරට
🍁 වැඩ් විස්තර: හසිත 0414 587 002

‼️Family packages available for purchase…🏃🏼‍♀️Come along with your family enjoy 🎼with Great Artists 🎤of Karunarathna Diulgane and Krishantha Erandaka 🎶🎶

ප්‍රවේශ පත්‍ර:
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews