🌟 ස්වර්ණ ස්වර 🌟ඇඩිලේඩ් 13th …

, , Leave a comment

🌟 ස්වර්ණ ස්වර 🌟ඇඩිලේඩ්
13th August | Scott Theater | 6.30PM
10 Days to Go……
Sashika Nisansala & Sunil Edirisinghe
☎️ 0410 88 77 35

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews