🌟ස්වර්ණ ස්වර🌟2022 Early Bi…

, , Leave a comment

🌟ස්වර්ණ ස්වර🌟2022
Early Bird tickets on sale now, Only a limited number of tickets are available. 🎫
💗පාට දේදුන , 💖 සුනිල් එදිරිසිංහ ඔහු පමණක් නොව.
💞 චන්ද්‍රා පායන්න 💖 ශශිකා නිසංසලා සමගත් එකතු වන්න එන්න.
☎️0470 356 122
Shashika Nisansala

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews