🌟ස්වර්ණ ස්වර🌟 ඇඩිලේඩ් 13th …

, , Leave a comment

🌟ස්වර්ණ ස්වර🌟 ඇඩිලේඩ්
13th August – 6.30PM
10 days to go – Next week……
ටිකට් ගත්තොත් දැන්ම තමා..
ලින්ක් එක ක්ලික් කරලාම බලන්න ..
👇👇👇👇👇👇👇
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=919843
Main Sponsors
VP Tax Accountants
Tharaka Thilakaratne – Kadalla Mortgage Brokers
Colombo Express

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews