🌟ස්වර්ණ ස්වර🌟 ඇඩිලේඩ් 🎤Abhi…

, , Leave a comment

🌟ස්වර්ණ ස්වර🌟 ඇඩිලේඩ්
🎤Abhisheka Wimalaweera
🥇1st Time in adelaide
⏰𝗘𝗮𝗿𝗹𝘆 𝗕𝗶𝗿𝗱 𝗢𝗳𝗳𝗲𝗿 𝗘𝗻𝗱 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗙𝗿𝗶𝗱𝗮𝘆
✨️𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆 𝑩𝒆𝒔𝒕 𝑺𝒆𝒂𝒕𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎
👉http://bit.ly/TM_Abhi_Adelaide

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews