🌟වසර 8 කට පසු. 🌟අහසයි ඔබ මට …

, , Leave a comment

🌟වසර 8 කට පසු.
🌟අහසයි ඔබ මට සහ චන්ද්‍රා පායන්න
✨️සුභාවිත සංගීතයට ආදරය කරන ඇඩිලේඩ් පුරා සිටින සුවහසක්
ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ රසවින්දනයට
“ස්වර්ණ ස්වර” 2022
Coming To Adelaide
13th August | Scott Theater | 6.30PM
☎️ Reservation – 0410 88 77 35

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews