🌟වසර 5 කට පසු නැවතත් ඇඩිලේඩ් …

, , Leave a comment

🌟වසර 5 කට පසු නැවතත් ඇඩිලේඩ් 🌟
📣අවසාන ආසන 100
❌ප්‍රමාදය පසුතැවිල්ලට කරුනකි..

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews