🌟ඇඩිලේඩ් වල අද එකම දවසෙ Film …

, , Leave a comment

🌟ඇඩිලේඩ් වල අද එකම දවසෙ Film දෙකක්
⏰කතුරු මිතුරු බලන්න බැරි උනු අයට
සවස 3PM.
⏰අශාවරී සවස 6PM
☎️0410 88 77 35

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews