🌟අහස පොළව වටපිටාව හරිම හිස්තැ…

, , Leave a comment

🌟අහස පොළව වටපිටාව හරිම හිස්තැනක්
🌟ඔබ මා හමුන දා දෑත් දරා
අගෝස්තු 13 වෙනිදාට එන්න..

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews