🌟අභිශේකා විමලවීර ප්‍රථම ඇඩිලේ…

, , Leave a comment

🌟අභිශේකා විමලවීර ප්‍රථම ඇඩිලේඩ් සංචාරය.
12th May | Regal Theatre | 6.30PM
👉http://bit.ly/TM_Abhi_Adelaide

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews