🇱🇰 🇱🇰 මැයි 14 වෙනි සෙනසුරා…

, , Leave a comment

🇱🇰 🇱🇰 මැයි 14 වෙනි සෙනසුරාදා දින ප.ව 8 ට පැවැත්වීමට යෙදෙන දුන්තෙල් බත් දන්සැලට ඔබ සැමට ආරාධනා 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 🇱🇰 🇱🇰

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews