⭐පෙම් කවක් ⭐2023 ඇඩිලේඩ් හි පළ…

, , Leave a comment

⭐පෙම් කවක් ⭐2023 ඇඩිලේඩ් හි පළමු වෙනි වරට,
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ සමඟ ක්‍රිෂාන්ත එරන්දක ගායනා කරන,
මියුරුතම සංගීත රාත්‍රිය
මාර්තු 24, Regal Theatre හි දී.
🎫 Tickets: https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543
✅ Don’t Miss this Concert
👍 1st Time in Adelaide

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews