✅මේ සැප ගන්න ඕනි කැමති අයට පමණ…

, , Leave a comment

✅මේ සැප ගන්න ඕනි කැමති අයට පමණයි…
✅කනට දැනෙන්න අහන්න
✅කකුල් වලට දැනෙන්න නටන්න
👉එන්න එහෙනම් පෙබරවාරි 24වෙනිදාට..

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews