✂ කතුරු මිතුරු – ඇඩිලේඩ් 🗓 2…

, , Leave a comment

✂ කතුරු මිතුරු – ඇඩිලේඩ්
🗓 26th November 2023 (Sunday) 6.30pm
📍 Regal Theatre – Kensington
☎️ 0410 88 77 35

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews