✂කතුරු මිතුරු නැරඹීමට පැමිණි …

, , Leave a comment

✂කතුරු මිතුරු නැරඹීමට පැමිණි ඔබට ස්තූතියි 🙏

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews