✂කතුරු මිතුරු – ඇඩිලේඩ් මාර්තු…

, , Leave a comment

✂කතුරු මිතුරු – ඇඩිලේඩ්
මාර්තු 20 වෙනිදා සවස – 6.30

✂අද කතුරු මිතුරු නැරඹීමට පැමිණෙන ඔබට සියල්ල සූදානම්.

මිලදී ගන්නා ආහාර සදහා වැයවන මුදල

නීරෝධා භාවනා මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීමේ අරමුදලට දායක වේ.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews