✂කතුරු මිතුරු අන්තිම ටිකට් ටි…

, , Leave a comment

✂කතුරු මිතුරු
අන්තිම ටිකට් ටික ගත්තොත් ගත්තා
☎️ 0410 88 77 35

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews