⏰තව සති 3යි. 💐ඇඩිලේඩ් නුවරට ස…

, , Leave a comment

⏰තව සති 3යි.
💐ඇඩිලේඩ් නුවරට සංවේදි සුසංයෝගයක්
👉http://bit.ly/TM_Abhi_Adelaide

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews