හොර නෑ බොරු නෑ නාටක නෑ මේ සිකු…

, , Leave a comment

හොර නෑ බොරු නෑ නාටක නෑ
මේ සිකුරාදා හවස 6.30 ට Parafield Gardens වල Angkor Hall එකට ඇවිල්ලම බලන්න නටන්න සතුටු වෙන්න
ටිකට් ගන්න click කරන්න 👇👇👇
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=995247

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews