හේවිසි ගහන්න දන්නා අය ඇඩිලේඩ් …

, , Leave a comment

හේවිසි ගහන්න දන්නා අය ඇඩිලේඩ් වල ඉන්නවද?

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews