හැමදාම වගේ ඇඩ්මින්….ඇඩිලේඩ්ව…

, , Leave a comment

හැමදාම වගේ ඇඩ්මින්….ඇඩිලේඩ්වල ඉන්න ලාංකීයන්
ඔන්න මේපාර අපි SAවලට 🥈 ගෙනාව…
ඉස්තූතියි දීපු සහයෝගයට❤️❤️❤️❤️🇱🇰🙏🥈

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews