හදිසි අවශ්‍යතාවක් නිසා කුරුණෑග…

, , Leave a comment

හදිසි අවශ්‍යතාවක් නිසා කුරුණෑගල නගරයට සමීපයෙන් සුන්දර බඩගමුව රක්ෂිතයට මුහුණලා කුරුණෑගල දඹුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් දිවයන කුරුණෑගල වැල්ලව ප්‍රධාන කාපට් මාර්ගයට මුහුණලා ,රණවන හන්දියෙන් පර්චස් 14.4 ක අගනා නේවාසික /ව්‍යාපාරික බිම්කොටස වහාම විකිණේ.
 කුරුණෑගල ඔරලෝසු කණුව ප්‍රධාන හතරමං හන්දියට විනාඩි 05 යි.
 මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ යක්ගහපිටිය පිවිසුම් හුවමාරුවට විනාඩි 2ක දුරින්
 පිරිසිදු නිරවුල් ඔප්පු
 පර්චසය රු 350,000 කට පෞද්ගලිකව විකිණීම සදහා අමතන්න 0777 838805

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews