”ස ” ප්‍රසංග 1500කටත් වැඩි ප්…

, , Leave a comment

”ස ” ප්‍රසංග 1500කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක ගී ගැයූ ඔහු,
ආදරණීය ඔබ වෙනුවෙන් ගයන්නට සූදානම් 🎤

Melbourne ( last 10 Tickets)
🗓 02nd October
🎫 https://www.monash.edu/performing-arts-centres/event/yuga-dahan/
📍 Alexander Theatre, Monash Uni

Sydney (50% Sold Out)
🗓 14th October
🎫 – https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=944979
📍 C3 SYD, Silverwater

Brisbane (50% Sold Out)
🗓 16th October
🎫 – https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=946566
📍 Unidus Community Centre

Adelaide
🗓 22nd October
🎫 – https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=943283
📍 Scott Theatre

Perth (50% Sold Out)
🗓 08th October
🎫 – https://events.humanitix.com/yuga-dahan
📍 RNDM Performing Art Center

ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකය
විශාරද ජගත් වික්‍රමසිංහ
විශාරද දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී
සංක දිනෙත් ( Sydney/ Brisbane/ Adelaide Only)

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews