“සුලග නුබ වගේ සිත් මල වටා එතේ …

, , Leave a comment

“සුලග නුබ වගේ සිත් මල වටා එතේ …
මලේ පාට නොසේදීම පුදුමයක් තමා….
වැස්ස නුබ වගේ……෴
පලමු ප්‍රවේශ පත් 100 විකිණී අවසන්..
හොදම අසුන වෙන් කර ගන්න …

විස්තර:
හසිත 0414 587 002
අසෝක 0424 371 213
ගයත්‍ර 0410 737331

ප්‍රවේශ පත්‍ර:
Be quick tickets selling fast 100 tickets gone for two weeks ..

https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews