සුනිල් පෙරේරාට උපහාර සමග ලංකාව…

, , Leave a comment

සුනිල් පෙරේරාට උපහාර සමග ලංකාවේ අලුත්ම තොරතුරු දැන ගන්න අද සවස 5.30ට 101.5 FMඔස්සේ ඇඩිලේඩ් ලක්හඬ සුසර කරන්න.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews