සිහළ කලා රංගායතනයෙන් පුහුණුව ල…

, , Leave a comment

සිහළ කලා රංගායතනයෙන් පුහුණුව ලැබූ පළමු වැනි කණ්ඩායමට අයත් දැරියන්ගේ පාහිම්පත් පැලඳවීමේ මංගල්‍යයට සියල්ල සූදානම් …. හෙට 10/09/2021 ඇඩිලේඩ් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරස්ථානයේදී. මෙම විශේෂ අවස්ථාවට සහභාගී වන ලෙස ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිමු!

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews