සියලු කිතුනු බැත්මත් සහෝදර සහෝ…

, , Leave a comment

සියලු කිතුනු බැත්මත් සහෝදර සහෝදරියනි,
15 වන දින සන්විදානය කර තිබෙන උද්ඝෝෂණට ඔබගේ දේවමෙහෙයෙන් අනතුරුව පැමිනෙන්න 3-5 pm. ඔබගේ සුළු වේලවක සහභාගීත්වයෙන්යෙන් අපගේ එකමුකමේ සවිය පෙන්වීමට හැකිවේ. මේ ඔබගේ සහය අපේ රටට අත්‍යවශ්‍ය වේලාවයි!!!!

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews