සිංහබාහු සිංහල චිත්‍රපටිය | **…

, , Leave a comment

සිංහබාහු සිංහල චිත්‍රපටිය | **Sinhabahu Film
26th August @ **Regal Theatre 275 Kensington Rd, Kensington Park SA 5068

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews