සිංදුවක් අහන ගමන් ඇති තරම් තෝස…

, , Leave a comment

සිංදුවක් අහන ගමන් ඇති තරම් තෝසෙයි ආප්පයි කන්න ඔක්තෝබර් 7 සිසිලියා එකට එන්න!!

“🌼🍽️ Join us for a delightful Spring Cultural Luncheon on October 7, 2023, starting from 11 am onwards!

🎶 Indulge in delicious food, enjoy enchanting music, and make a difference as proceeds go to Catherine House.

🏡🌸 Don’t miss out – come along and savor the flavors of spring with us!”

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews