සව් කැඳ දන්සල අද දින(ජූනි.18) …

, , Leave a comment

සව් කැඳ දන්සල අද දින(ජූනි.18) පස්වරු 5 සිට මෙවරත් ඇඩිලෙඩ් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ පැවැත්වේ.
ඔබ සැමට ආරාධනා🙏🙏

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews