විශේෂ ආශිර්වාද අටවිසි බුද්ධ පූ…

, , Leave a comment

විශේෂ ආශිර්වාද අටවිසි බුද්ධ පූජාමය පින්කම

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews