විඩාබර ඔබගේ දෙසවන් සනසවන මියුර…

, , Leave a comment

විඩාබර ඔබගේ දෙසවන් සනසවන මියුරුතම රාත්‍රිය…෴ 🎵
මාර්තු 24 වන දින, Regal Theatre හිදී,
දෙවරක් නොසිතා ඔබගේ අසුන දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න..
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews