වාද්දුව මොල්ලිගොඩ හංදියට ආසන්න…

, , Leave a comment

වාද්දුව මොල්ලිගොඩ හංදියට ආසන්නව ගාලු පාරට මූනලා පර්චස් 8ක් කඩිනමින් විකිණීමට ඇත.
විමසීම් 0403325124

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews