ලෝකේ තියෙන හොඳම Fun එක ගන්න, ඔ…

, , Leave a comment

ලෝකේ තියෙන හොඳම Fun එක ගන්න, ඔක්තෝම්බර් 8 Ready වෙන්න!

TICKETS 🎟️ 🔜 Aus Lanka Tickets
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=955931
✅NEW SOUND & LIGHT EXPERIENCE
✅MEGA STAGE
✅RAFFLE DRAW (you will be surprised)
✅VIP TICKETS ( with one liquor 🥃 or 🍺)
✅FOOD & DRINKS 🍹 🌮🍺 (not free of charge)
TICKETS 🎟️ 🔜
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=955931
Call : Harry – 0481960188 / Asitha – 0450 473 321
——————————————————————
VIP TICKETS – $75 (TABLE / SEATED + 1 Liquor Shot or a Beer )
Group Booking – $60 (Min 6 people Max 10 people table / seated)
General Entry – $55 (Chairs Only)
Children – $30 (5-12 years old)
*Kids under 5 yrs FREE entrance)
——————————————————————
Colombo vibes Live in concert 2022 – Adelaide!
JAYASRI & La Signore together with ĀROH
08th October 2022 at 7:00 pm Adelaide
The Celebration Hall Modbury – 5 Famechon Cres, Modbury North SA 5092

Organized by : HNT Productions
Digital partner : Graffito Lk

#hntproductions #adelaide #colombovibes #concert2022 #jayasri #lahiruperera #aroh #graffitolk #graffito #AusNewsLanka

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews