ලංකාවේ සියලු තොරතුරූ දැනගැනීමට…

, , Leave a comment

ලංකාවේ සියලු තොරතුරූ දැනගැනීමට අද සවස 5.30 101.5 ඔස්සේ ඇඩිලේඩ් ලක්හඬ සුසර කරන්න.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews