ලංකාවේ වර්තමාන තත්වය පිලිබද ඔබ…

, , Leave a comment

ලංකාවේ වර්තමාන තත්වය පිලිබද ඔබට ඇසෙනදේට වඩා යමක් දැනගන්න අද සවස 5.30ට ඇඩිලේඩ් ලක්හඬ සමග එක්වන්න.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews