ලංකාවේ වර්තමාන තත්වය පිලිබද තො…

, , Leave a comment

ලංකාවේ වර්තමාන තත්වය පිලිබද තොරතුරු දැනගන්න අද සවස 5.30ට 101.5fm ඔස්සේ ඇඩිලේඩ් ලක්හඬ සුසර කරන්න.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews