ලංකාවේ අලුත්ම තොරතුරු දැනගන්න …

, , Leave a comment

ලංකාවේ අලුත්ම තොරතුරු දැනගන්න අද සවස 5.30ට 101.5 fm ඔස්සේ ඇඩිලේඩ් ලක්හඬ සුසර කරන්න.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews