ලංකාවෙන් එන කවුරැ හරි ඉන්නවාද …

, , Leave a comment

ලංකාවෙන් එන කවුරැ හරි ඉන්නවාද ඇඩිලේඩ්වලට Please
මට මගේයී husband ගේයී original birth certificate 2ka immidiatley ගෙන්න ගන්න ඔනී

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews