ලංකාවට මොනවාද වෙන්නේ? දැනගන්න …

, , Leave a comment

ලංකාවට මොනවාද වෙන්නේ?
දැනගන්න අද සවස 5.30ට 101.5fm ඔස්සේ ඇඩිලේඩ් ලක්හඬ සුසර කරන්න

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews