රැල්ලට නොයා කැරැල්ලට එකතුවෙන්න…

, , Leave a comment

රැල්ලට නොයා කැරැල්ලට එකතුවෙන්න. හැකි ඉක්මනින් ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න

[https://thebookingway.com/au/details.php?id=37](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fthebookingway.com%2Fau%2Fdetails.php%3Fid%3D37%26fbclid%3DIwAR2cOblBCp8acSnZ3kvFGkAYq0Mw3kcZzMbexrh7_ZrF6PP1C2BMop5jw-U&h=AT2glrDh9u4hdLe8k5R3Z99t4waNUnlEkzxAk4smJ-gx0r1Mj-gkvYNRziRiHw7Nq3JRugGYbUil43sjMOzYhNP1O3JDT9mshUdB3_xR-37aQR2vi_yv0e6NiUINOMVp0Mfr&__tn__=-UK-y]-R&c[0]=AT2jiuebou2PVQk21ZpMWxXjxsf4b2JzTPwhqgTg22CDt12brgx_KHFC3lZJijmgErY1R-1xW9lWaQjwLud9Uei_QzVc8A920kbfpP75f7PTu3g2OMHHjeBsCoFpfKjb6ONTkndJ_G5Poe5I3eYS_8fWK0rcm0RfDy4p6rmtwJXb34GNjlp8P6KtmO04e58j4yCl5rIb4r51M46bK7D_t9V0)

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews