රාජ සභාව එනවලු July6, රජාගෙන් …

, , Leave a comment

රාජ සභාව එනවලු July6, රජාගෙන් අහන්න ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවද, ප්‍රශ්න???
බඩුම තමයි 🤣🤣🤣

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews