“යුග දැහැන්” with, 🎵 Dr. Vic…

, , Leave a comment

“යුග දැහැන්” with,

🎵 Dr. Victor Rathnayake
🎵 Visharadha Deepika priyadarshani
🎵 Visharadha Jagath Wickramasinghe

22 October | 6.30pm
Scott Theatre

Adelaide tickets 🎫
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=943283

Contact- 043381255

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews