යුග දැහැන් Adelaide ❤️ ❤️ ❤️ …

, , Leave a comment

යුග දැහැන් Adelaide ❤️ ❤️ ❤️

Book Now – https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=943283

🗓 22th October in Scott Theatre

“යුග දැහැන්” with,
🎵 Dr. Victor Rathnayake
🎵 Visharadha Deepika priyadarshani
🎵 Visharadha Jagath Wickramasinghe

Presented by AMYZONE EVENTS

Tickets at AusLankaTickets.com

More Information ℹ️
Mohan 0433 812 555

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews