යලුවෙක්ගෙඉල්ලිම මත post ජඑඅන …

, , Leave a comment

යලුවෙක්ගෙඉල්ලිම මත post ජඑඅන ලදි
එයආට canada යන්න සෙට් වෙලා
සල්ලි නැති නිසා මෙක විකුනන්න වෙලා
Rs 4500000.00(ලක්ශ45)
Slightly can negotiable

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews