මේ සෙනසුරාදා ආචාර්ය වික්ටර් ‍…

, , Leave a comment

මේ සෙනසුරාදා
ආචාර්ය වික්ටර් ‍රත්නායකයින් ඇතුලු පිරිස
Adelaide හි, ඔබට ගැයීමට සූදානම්
ඔබගේ ටිකට්පත දැන්ම මිලදී ගන්න,

🗓 22nd October
🎫 – https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=943283
📍 Scott Theatre

More Information – Mohan 0433812555

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews