මේ සිකුරාදා සවස ඔබ දෙසවන් සංගී…

, , Leave a comment

මේ සිකුරාදා සවස ඔබ දෙසවන් සංගීත ගඟුලේ ගිල්වන්නට
එන්න. විඳින්න
ටී එම් සහ අභී එක්ක ස්වර්ණ ස්වර
ප්‍රවේශපත් https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1033755

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews